Hinode Bento
Hinode Bento | Mini Fresh Salad

Mini Fresh Salad

Small bowl of fresh green salad

RM 9.90